Termes i condicions

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del
Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc web https://www.mercaweb.org/ (d’ara endavant, la “Web”) és titularitat de INICIATIVA APTOS EMPRESA
D’INSERCIÓ SL, amb domicili social a C/SALINAS, 5 PLT 1, Tarragona, amb NIF B01817352.

Condicions d’ús
Les presents Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web https://www.mercaweb.org/ i regulen les
relacions jurídiques entre INICIATIVA APTOS EMPRESA D’INSERCIÓ SL i el client.
L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la utilitz ació de la Web suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’Ús. Si
no estiguessis d’acord amb aquestes condicions has d’abstenir-te d’utilitz ar aquesta pàgina.


La visita al lloc eCommerce per part de l’usuari haurà de fer- se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents
Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de APTOS o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.
L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realitz ació de
qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per APTOS, al lloc eCommerce o als seus
continguts.


El lloc web i els productes i serveis oferts per INICIATIVA APTOS EMPRESA D’INSERCIÓ SL està dirigit a majors d’edat amb la capacitat jurídica
suficient per a poder quedar vinculat per les presents Condicions d’Ús. És possible que la utilitz ació de certs serveis o la contractació d’alguns
béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementaries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre
les presents condicions generals.

Registre dels usuaris
La utilitz ació dels serveis prestats per INICIATIVA APTOS EMPRESA D’INSERCIÓ SL i la compra en la Web requereix el registre com a usuari en la
Web. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pots consultar
la nostra política de privacitat en el següent enllaç: .https://www.mercaweb.org/politicadeprivacidad


Així mateix, has de tenir en compte que en tot moment pots modificar les teves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals
(LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Comandes
Una vegada realitz ada una comanda, t’arribarà un missatge confirmant la recepció de la mateixa així com amb informació sobre l’enviament i la
facturació de la comanda realitz ada.

Forma de pagament
L’adquisició de serveis o productes a través de https://www.mercaweb.org/ permet les següents formes de pagament:

-Pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit a través d’un TPV virtual.

-Pagament per Paypal.
-Pagament mitjançant vals o xecs regal.

Preus
Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la
moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.).

Condicions d’enviament
https://www.mercaweb.org/ únicament envia els seus productes a: Espanya.

La compra està subjecta al pagament de despeses d’enviament, a compte del comprador. Les despeses d’enviament dependran de la destinació i
de l’import total de la comanda, les despeses es detallaran al llarg del procés de compra i podràs revisar a quant ascendeixen les despeses
d’enviament abans de finalitz ar la compra.


https://www.mercaweb.org/ no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a aquesta, així com
per casos fortuïts o de força major.
El lliurament es realitz arà mitjançant l’empresa de transport:

Bonanova Courier, S.L. Cif B60129319

C/ Corcega, 89-93 bajos / 08029 Barcelona

Tlf. 93 363 26 26 / Agencia 00635

902 300 400  www.mrw.es


Disposes de les següents opcions de lliurament:

-A oficina

-En punt de recollida

-A domicili

Garantia de béns de consum
Com a client, tens la consideració de consumidor de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (d’ara endavant, “TRLGDCU”).
En conseqüència, comptes amb el dret de desistiment que consisteix en que puguis deixar sense efecte el contracte celebrat sense necessitat de
justificar la teva decisió durant els catorz e (14) dies naturals des que es rebi el ben adquirit o des de la celebració del contracte si es tracta d’una
prestació de serveis.
Hauràs de manifestar la teva intenció de desistir en el termini indicat i procedir a la devolució del producte, amb el corresponent reemborsament
del preu abonat.
En cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits en aquesta Web pots presentar una reclamació mitjançant la plataforma de resolució
de litigis de la Unió Europea aquí . APTOS es reserva la potestat de negar- se a acceptar la reclamació presentada a través de la plataforma.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols
afectarà aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint- se tal disposició per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. APTOS i l’usuari acorden sotmetre les controvèrsies que
poguessin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili de
l’Usuari